Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội
Mỹ Thuật Quân Đội
Phác thảo, thi công tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng; tu bổ, tôn tạo, xây dựng các công trình văn hóa
Phác thảo, thi công tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng; tu bổ, tôn tạo, xây dựng các công trình văn hóa
Công trình tiêu biểu
  • Tất cả
  • Các công trình Tượng Đài
  • Phù điêu - Tranh hoành tráng
  • Trưng bày Bảo tàng
  • Trưng bày Nhà truyền thống
  • Tu bổ, tôn tạo di tích