Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội
Mỹ Thuật Quân Đội
Lữ đoàn 125

Diện tích sán trưng bày 407m2 gồm các hạng mục hệ thống khung đai vách trưng bày, tượng Bác Hồ, sa bàn điện tử, bản đồ điện tử, hộp hình, hệ thống tủ, bục trưng bày hiện vật...

 

 

 
Công trình liên quan