Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội

Mỹ Thuật Quân Đội
Mỹ Thuật Quân Đội
Nhà truyền thống Trung ương Cục miền Nam

Địa điểm: Quận 4

Diện tích sàn trưng bày 838.44m2 gồm cách hạng mục Hệ thống khung đai vách trưng bày, tượng bác Hồ đúc đồng cao 2.3m, sa bàn, bản đồ điện tử , điện chiếu sáng trưng bày, hệ thống tủ, bục kệ trưng bày​

 

 

 

Công trình liên quan